Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring van RW Advies BV, gevestigd aan de Koningsspil 32, 7773 NK Hardenberg (hierna: RW Advies, www.rwadvies.nl)

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken en hoe gegevens kunnen worden ingezien, gewijzigd of verwijderd. We raden aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten, daarom behandelen en beschermen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uw persoonsgegevens. Wij verwerken data in overeenstemming met de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). RW Advies is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • Leeftijd;
 • Motivatiebrief;
 • Opleidingsniveau;
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en surfgedrag op onze websites;
 • Overige persoonlijke informatie welke wordt toegestuurd via e-mail en wij registeren voor het beantwoorden van vragen of behandelen van klachten.

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij
bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van RW Advies. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
 • In behandeling nemen van vragen en klachten;
 • Versturen van vacaturealerts;
 • Verwerking van sollicitaties;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Melding te maken bij het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS);
 • Afstemming om mogelijke klanten te beoordelen;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichten, dit kan zijn omdat het moet voor de belasting, toezichthouders of andere voorschriften;
 • Verwerking van sollicitaties;
 • Het goed laten functioneren van onze website;
 • Het verbeteren en vindbaar maken van onze website.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. De volgende instanties kunnen in aanraking komen met uw gegevens:

 • Accountant;
 • Beheerder website;
 • ICT bedrijf;
 • Arbodienst;
 • Adviesbureau;
 • Omgevingsloket Online (OLO);
 • Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email. Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Welke rechten hebben bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij RW Advies, via info@rwadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

Cookies

Onze website maakt ge­bruik van coo­kies. De coo­kies die wij ge­brui­ken zijn nood­za­ke­lijk voor de tech­ni­sche wer­king van de web­si­tes en uw ge­bruiks­ge­mak. Ze zor­gen er­voor dat de web­si­te naar be­ho­ren wer­kt. U kunt zich af­mel­den voor coo­kies door uw in­ter­net­brow­ser zo in te stel­len dat deze geen coo­kies meer op­slaat. Daar­naast kunt u ook alle in­for­ma­tie die eer­der is op­ge­sla­gen via de in­stel­lin­gen van uw brow­ser ver­wij­de­ren. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

Privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 06 mei 2019.

Contact

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rwadvies.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@rwadvies.nl.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De contactgegevens van RW Advies BV zijn:
RW Advies BV
Koningsspil 32
7773 NK Hardenberg

+31 (0)523 – 23 77 43
info@rwadvies.nl
www.rwadvies.nl

IBAN: NL08 RABO 0142 5846 73
KvK: 58172912
BTW nummer: NL8529.09.238.B01

Meer weten?

Wilt u meer weten? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.