Sloopmanagement

Sloopmanagement is gericht op het voorbereiden, plannen en begeleiden van het sloopproces door middel van onder andere het:

 

Aanvragen van vergunningen

Voor al uw activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte hebt u een omgevingsvergunning nodig.

De sloopmelding is vereist voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt en | of asbest wordt verwijderd. RW Advies b.v. kan het gehele vergunningentraject inclusief het aanleveren van de veelal verplichte bijlagen waaronder een asbestinventarisatierapport, een sloopveiligheidsplan en slooptekeningen van u overnemen!

Budgettering

Vastgoedbeheerders, projectontwikkelaars, aannemers en gebruikers van vastgoed en gemeenten die een (sloop)project willen laten uitvoeren, willen in een vroeg stadium weten welke kosten daarmee gemoeid zijn. Om een juiste inschatting van de kosten te maken is veel ervaring op dit specifieke gebied benodigd.

Binnen de verschillende fasen van een project zijn een tweetal begrotingen te onderscheiden. Namelijk de budgetraming en de directiebegroting. De budgetraming wordt opgesteld op basis van kengetallen en geeft een indicatie van de kosten die met het saneren en slopen van het project zijn gemoeid en wordt veelal vroeg in het project gebruikt. De directiebegroting geeft daarentegen een meer nauwkeurig beeld en kan prima als referentiekader worden gebruikt bij het aanbesteden van het project.

Basis voor de directiebegroting is het verzamelen van concrete gegevens, door te onderzoeken of er asbesthoudende materialen zijn toegepast, met welke specifieke wetgeving of omgevingsfactoren rekening gehouden moet worden en de aanvullende voorwaarden van het project voortvloeiende uit het sloopbestek. Aan de hand van deze begroting kan de inschrijving van de aannemer snel worden getoetst.

Duurzaam sloopbestek met voorwaarden

Hoewel slopen van onroerend goed in eerste instantie niet duurzaam lijkt, is dit wel degelijk mogelijk. Bij sloopwerkzaamheden komen in het algemeen grondstoffen vrij die hergebruikt kunnen worden (grondstof = bouwstof). Bijvoorbeeld beton, steen, staal, aluminium, hout, kunststof en glas kunnen hoogwaardig hergebruikt worden. Voorwaarde hiervoor is dat het sloopproces zo is ingericht dat hoogwaardig hergebruik ook daadwerkelijk mogelijk is.

Het sloopbestek van RW Advies BV wordt duurzaam opgesteld en geeft naast het duurzame aspect ook inzicht in de relatie van de sloopwerkzaamheden tot andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld werken door derden, een eventuele asbestsanering en renovatie of nieuwbouw die op de sloop volgen. Een duurzaam sloopbestek moet alle uitgangspunten, methode van slopen en randvoorwaarden bevatten die een aannemer nodig heeft voor de inschrijving op de aanbesteding. Onlosmakelijk onderdeel van het sloopbestek is het V&G plan Ontwerpfase. Zonder deze uitgangspunten, methodieken, randvoorwaarden en V&G aspecten kan de aannemer geen verantwoorde offerte opstellen. Naast het gebruik van het sloopbestek tijdens de vrijblijvende offerte aanvraag of aanbesteding is het een uitermate belangrijke basis tijdens de uitvoering van de (sloop)werkzaamheden.

RW Advies BV heeft jarenlange ervaring op dit specifieke gebied en is de aangewezen partij om duurzame sloopbestekken te schrijven voor haar opdrachtgevers. Duurzame sloopbestekken zijn een maatschappelijk verantwoorde en rendabele aanpak voor het slopen van onroerend goed!

Directievoering

Sloop- en saneringsprojecten verlopen alleen naar wens als de directievoering in goede handen is. De directievoerder vervult een sturende functie en hij bewaakt de kwaliteit, procedures en voortgang bij de realisatie van het sloopproces. Voor u is hij als onafhankelijk deskundige onmisbaar. De directievoerders van RW Advies BV leiden pragmatisch en analytisch het sloopproces van begin tot eind en zijn onder andere verantwoordelijk voor onder andere:

Omdat controlerende instanties  over uw schouder meekijken en streng controleren op onder andere uitvoering van de asbestsanering, arbeidsomstandigheden, veiligheid, stofoverlast en routing van het vrachtverkeer is het raadzaam de werkzaamheden gedurende de uitvoeringstermijn te laten begeleiden door een ervaren en gespecialiseerd adviesbureau (externe directievoerder). De taken van een directievoerder houden onder andere in het:

 • Vertegenwoordigen van de opdrachtgever conform paragraaf 3 van de UAV 1989|2012;
 • Door middel van een documentenstudie het in detail bestuderen van alle beschikbare gegevens en eventuele rapporten;
 • Het voeren van de volledige administratie, welke behoort bij directievoering;
 • Het bewaken van de planning van de aannemer;
 • Bewaken van onder andere de arbeidsomstandigheden op de locatie, de planning en voortgang van het werk en de randvoorwaarden binnen de gestelde kaders van de verleende vergunningen, acceptatie (sloop)meldingen  en regel- en wetgeving;
 • Het bewaken van de kosten en het voeren van overleg hieromtrent met opdrachtgever en aannemer;
 • Informeert, rapporteert en adviseert de opdrachtgever over bestekwijzigingen, meer- en minderwerk, verwerking verrekenbare hoeveelheden, besteding ten laste van eventuele stelposten, voortgang van het werk en | of claims;
 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid in alle zaken die de procesgang van het werk betreft;
 • Het voorzitten en verslaglegging van de (bouw)vergaderingen;
 • Het bijwonen van werk- of soortgelijke besprekingen;
 • Het beoordelen en bewaken van de door de aannemers in te dienen tekeningen, berekeningen en overige stukken;
 • Vaststellen van actuele voortgangsrapportages en prestatieverklaringen;
 • Verzorgen van (afval)stoffenregistratie;
 • Verzorgen van de oplevering en het opstellen van een proces verbaal van oplevering;
 • Technisch en financieel afwikkelen van het project;

 

Wij dragen zorg voor een efficiënt, beheerst maar vooral veilig en duurzaam sloopproces binnen de overeengekomen randvoorwaarden. Naast de aanvraag van vergunningen, het budgetteren, het schrijven van het sloopbestek en de directievoering kan RW Advies BV u ook van dienst zijn met het managen, begeleiden en toetsen van de verschillende prijsvormingprocedures waaronder bijvoorbeeld een vrijblijvende offerte aanvraag, een meervoudig onderhandse- of een openbare aanbesteding.

Tevens kunt u bij ons terecht voor milieukundige bodemonderzoeken en ecologische onderzoeken ten aanzien van de Flora- en faunawet!

 

Onze Diensten